CSS樣式表與SCRIPT無法正常顯示時,並不會影響到網頁的閱讀 新竹縣竹北市公所-地方簡介-地理環境-交通環境

::: │網站導覽回首頁English

地理環境 交通環境

交通環境

::: 首頁>地方簡介>地理環境>交通環境
  • 交通圖、竹北交流道交通環境

    台一線省道為本市公路運輸必經孔道,公路局西部幹線由此南抵新竹,北抵台北、桃園、中壢、楊梅、湖口等,於下斗崙及中正西路口設招呼站,約每隔五分鐘一班車,非常便捷,另新竹客運新竹開往關西、新埔、芎林等亦沿線設站約五∼十分鐘一班次。

    一一八線縣道(中正東西路及中山路)為新竹客運行駛路線,由新竹經本市到新埔、關西地區及新港、白地里,約每隔十∼二十分鐘一班次,沿線居民搭乘交通尚稱便利。
 
    一二O線、一一七線縣道(福興路、嘉興路、東興路)為新竹客運行駛路線,由新竹經下斗崙,開往芎林、竹東地區約十五∼三十分鐘一班次。
 
    竹四線鄉道大眉里通往鳳岡-山腳地區為新竹客運行駛路線,從新竹經本市中華路過鳳山溪橋即轉入竹四線道路,班次較少約每小時一班車。
 
    四十二年四月一日,本市舊港村劃歸新竹市、松林村(自大眉村劃分)劃歸新豐鄉後,本市東西寬一三.五公里,南北長一二.五公里;面積四八.七四九七平方公里(滿潮時四六.八三四二平方公里)。中心及四極地位置分別為:

1.竹北火車站客貨物運輸。
 
2.中山高速公路。
 
3.轄區道路名稱:

轄區道路
路名 起訖地點  寬度(公尺) 長度(公尺) 通阻情形 備考
鳳岡路 大眉村至新庄子 六、OO
八、六OO
現通客車 竹4線瀝青路面縣府代養 
新庄子貓兒綻路 新庄子村至貓兒綻 六、OO 一、九六O  可 通 車 瀝青路面
嘉興路 六家至犁頭山 一二、OO 一、二OO 現通客車 瀝青路面
嘉興路 六家至犁頭山 一二、OO 一、二OO 現通客車 瀝青路面
十興路 竹北至安溪寮 八、OO 一、六五O 現通客車 竹17線瀝青路面縣府代養
麻園路 六家至隘口 六、OO 三、六OO 可 通 車 瀝青路面