CSS樣式表無法正常顯示時,並不會影響到網頁的閱讀

 

說明:
一、                 免費市民公車各路線家樂福發車時間
60六家高鐵線  07:00 08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:30 14:00 15:20 16:20 17:20
61高鐵經十興  05:50 07:50 09:10 11:30 15:30 17:30         
61高鐵經中山  06:50 08:20 10:20 13:30 16:30 18:30         
62鳳岡線         05:55 07:30 10:00 11:30 15:50 17:00 18:10             (14:00班次刪除)
63新港線         06:10 08:00 10:00 12:10 15:50 16:00 17:10 18:00  
65麻園線         06:30 07:30 09:20 15:50             
66溪州線         06:00 08:40 10:00 11:20 13:00 15:25 17:00 17:30   

 
二、 各路線各站到站時間請至竹北市公所索取紙本時刻表或至竹北市公所全球資訊網查詢,另請多利用iBus_新竹縣之APP軟體查詢到站時間。 

 

*正面61路時刻表29065
*反面62及63路時刻表17671
*65路麻園線站牌位址12061
*63路新港線站牌位址9105
*62路鳳岡線站牌位址10550
*60路六家高鐵線先經中華路站牌位址30932
*66路麻園溪州線先經新興路站牌位址8467
*61路六家高鐵線站牌位址27656
*正面60路時刻表19606
*反面65及66路時刻表11072
*公告內容2190