CSS樣式表與SCRIPT無法正常顯示時,並不會影響到網頁的閱讀 新竹縣竹北市公所-公所介紹-課室主管-財政課

::: │網站導覽回首頁English

財政課

::: 首頁>公所介紹>課室主管>財政課
內文  小  中  大  巨 

課長 許素料小姐課長 許素料小姐 

主管的話 :

做該做的事是智慧;做不該做的事是愚蠢,期許自己凡事依法行政。   要得到別人的信任,自己必須先值得信賴,期許自己做個值得被別人信賴的人,做為承辦與首長之間的溝通橋樑。

個人簡歷:
                        *竹北市公所財政課課員
                        *新竹縣政府財政局課員